Gedenkwaardig afscheid in geheel eigen stijl.  Bel ons op 06-22559905
Gedenkwaardig afscheid in
geheel eigen stijl
Bel ons op 06-22559905

Wat te regelen na de Uitvaart

Na de uitvaart breekt vaak een moeilijke periode aan waarin er nog veel geregeld moet worden. Diverse instanties moeten worden ingelicht of opgezegd. 

Wij overhandigen u de uitgave Zorgen erna. Dit boek geeft een goed overzicht van de taken die op de schouders van de nabestaanden rusten.
Hiermee kunt u stap voor stap alle zaken zo snel en zo eenvoudig mogelijk afhandelen. Heeft u daarbij hulp of advies nodig dan kunt u uiteraard rekenen op onze goede zorgen.

Uitzoeken welke documenten er zijn na het overlijden.

Het is belangrijk om na het overlijden na te gaan welke documenten er zijn van de overledene. Hierbij moet u rekening houden met de volgende vier documenten:

  • Testament: Hierin staat wat er met de erfenis moet gebeuren
  • Verklaring van erfrecht: Hierin staat wie de erfgenamen zijn
  • Verklaring van executele: Hierin staat wie de executeur is
  • Verzekeringspolissen: Hierin staat welke verzekeringen uitkeren na overlijden

 

Toeslagen belastingdienst na overlijden.

De toeslagen moeten natuurlijk stopgezet worden nadat iemand komt te overlijden. Hiervoor hoeft u zelf niks te doen, dit zal automatisch door de belastingdienst stopgezet worden. De contactpersoon bij de Belastingdienst zal hierover bericht ontvangen.

Zijn er minderjarige thuiswonende kinderen die naar hun andere ouder gaan om te wonen? De SVB zal ervoor zorgen dat dit omgezet wordt. Wanneer dit gebeurd is zal de Belastingdienst het kind gebonden budget ook omzetten naar de andere ouder.

 

Toeslagen terugbetalen bij de belastingdienst na overlijden.

Zoals u weet worden toeslagen altijd per maand vooruitbetaald. Wanneer er een bedrag is dat te veel uitbetaald is na het overlijden, zullen de erfgenamen een bericht ontvangen over terugbetaling.

De belastingdienst zal uiteindelijk op een later moment nog een keer nakijken of de overledene het juiste bedrag heeft ontvangen. Wanneer dit gebeurt zullen de erfgenamen een definitieve berekening krijgen. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat er nog een terugbetaling plaats moet vinden. De belastingdienst zal u daarover per post berichten.

Heeft de erfenis gevolgen voor uw inkomstenbelasting en toeslagen?

Wanneer u een erfenis ontvangt, valt dit onder eigen vermogen. Dit houdt dus in dat de belastingdienst dit kan meenemen in hun beslissing of u wel of geen inkomstenbelasting en toeslagen meer kunt ontvangen. De belastingdienst kijkt elk jaar op 1 januari naar uw vermogen. Als uw vermogen te hoog is raden wij u aan om uw toeslagen stop te zetten via de Belastingdienst. Dit kan namelijk invloed hebben op uw huurtoeslag, zorgtoeslag en kind gebonden budget.

 

Is er sprake van een maandelijkse voorlopige aanslag?

Wanneer de overledene een maandelijkse voorlopige aanslag ontving dient deze stopgezet te worden. Als het gaat om een betaling die de overledene ontving wordt dit meteen stopgezet. Wanneer de overledene een betaling moest betalen dan moet dit schriftelijk opgezegd worden. Dit formulier kunt u aanvragen door te bellen naar de Belastingtelefoon voor nabestaanden op het nummer 0800 – 235 8354. Blijft er een partner achter? Dan moet het inkomen een wijziging ondergaan via hetzelfde formulier.

 

Aangifte inkomstenbelasting voor de overledene.

Nabestaanden zullen het F-formulier ontvangen van de Belastingdienst op het moment van aangifte. Dit kan alleen via dit formulier gebeuren omdat Digi D van de overledene niet meer werkt. Is er een fiscale partner die de inkomsten en aftrekposten wilt verdelen in de aangifte? Dan moet u met een P-formulier aangifte doen bij de belastingdienst. Dit formulier moet u ook gebruiken voor de overledene als er nog een aangifte gedaan moet worden van het vorige jaar. Beide formulieren kunt ook aanvragen via de Belastingtelefoon.

 

Erfbelasting voor de erfgenamen.

Binnen vier maanden na overlijden zal de partner of het oudste kind van de overledene een brief ontvangen van de Belastingdienst. Hierin staat of er aangifte gedaan moet worden. In deze periode is het belangrijk om alles duidelijk te hebben qua bezittingen en eventuele schulden, zodat u weet wat het vermogen is van de totale erfenis.

 

 Uitbetaling van de Belastingdienst.

Wanneer de belastingdienst een uitbetaling gaat doen zal dit moeten gebeuren op een rekeningnummer van een erfgename. De belastingdienst zal dan naar de contactpersoon een formulier versturen om een rekeningnummer door te geven van de erfgename met de daarbij horende bewijzen.

 

 

Beneficiair aanvaarden nalatenschap, de valkuilen

Beneficiair aanvaarden nalatenschap, de valkuilen. Na het beneficiair aanvaarden van een erfenis zult u een wettelijke procedure moeten volgen, i-executeur legt u de belangrijkste verplichtingen uit.

Het beneficiair aanvaarden van een erfenis geeft bescherming voor een erfgenaam, omdat hij niet voor schulden van de overledene aansprakelijk wordt. Het is dus veilig, maar betekent wel dat je de formele, wettelijke ‘vereffeningsprocedure‘ moet volgen. Daarvoor zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk, zij zijn allen vereffenaars en mogen slechts gezamenlijk actie ondernemen. In de praktijk machtigen de erfgenamen veelal een externe specialist om de rol van vereffenaar op zich te nemen. Dit voorkomt dat de verhoudingen verstoord raken en dat er wordt afgeweken van de voorgeschreven procedure.

De wet schrijft uitgebreid  voor welke verplichtingen de vereffenaar draagt. Hieronder tref je een korte beschrijving aan.

 

Boedelbeschrijving

Van de nalatenschap dient zo spoedig mogelijk een beschrijving te worden gemaakt, waarin de schulden in voorlopige staat worden opgenomen. Deze dient ter inzage bij de griffie van de rechtbank te worden gedeponeerd. Dit heeft als doel dat belanghebbenden de boedelbeschrijving kunnen inzien.

 

Meldingsplicht kantonrechter

De (voorlopige) boedelbeschrijving zal uitwijzen of de nalatenschap een positief of negatief saldo kent. In geval de nalatenschap negatief is geldt een mededelingsplicht aan de kantonrechter.

Een mededelingsplicht geldt onder meer ook in geval het adres van een schuldeiser onbekend is.  Meldingen dienen zo spoedig mogelijk te worden gedaan en kunnen erin resulteren dat de kantonrechter verdere instructies geeft. Bijvoorbeeld het in nieuwsbladen openlijk oproepen van schuldeisers.

Rekening en verantwoording en slotuitdelingslijst

Indien de vereffenende erfgenamen niet van deze verplichtingen zijn ontheven, dan wel hun gemachtigde, dan dient de rekening en verantwoording plus een slotuitdelingslijst ter inzage bij de griffie van het kantongerecht gedeponeerd te worden.